eISSN 2459-0177
Özet - Dual energy X-ray absorptiometry assessment of bone mineral density response to aerobic exercise training in non-insulin dependent diabetic patients
Saeed M. Bafaraj
ABSTRACT
Purpose: Type 2 diabetes mellitus has recently been linked to an increased fracture risk, even our understanding of how to use exercise effectively in diabetic patients in prevention of osteoporosis is incomplete and has prompted our interest to identify the type of effective osteogenic exercise. The aim of this study was to compare the changes in bone mineral density after 6 months of aerobic exercise training in patients with type 2 diabetes mellitus. Method: Eighty patients with type 2 diabetes mellitus participated in this study and were included into two equal groups; the first group (A) received aerobic exercise training, where the second group (B) was considered as a control group who received no exercise training. The program consisted of three sessions per week for six months. Results: The mean values of bone mineral density of the total hip, total lumbar spine and the femoral neck were significantly increased in group (A), while changes were not significant in group (B). In addition, there were significant differences between mean levels of the investigated parameters in group (A) and group (B) after treatment. Conclusion: The current study provides evidence that aerobic exercise training on treadmill is appropriate to improve bone mineral density of patients with type 2 diabetes mellitus.
Key words: Dual energy X-ray absorptiometry, bone mineral density, aerobic exercise, type 2 diabetes mellitus
 
 
ÖZET
Amaç: Tip 2 diyabetes mellitus son zamanlarda artan kırık riski ile ilişkilidir. Osteoporozun önlenmesinde diyabetik hastalarda etkin egzersizin nasıl kullanılacağı tam anlaşılmamış ve etkili osteojenik egzersiz türünü tanımlamak ilgi alanı olmuştur. Bu çalışmanın amacı, tip 2 diyabetli hastalarda aerobik egzersiz eğitiminin 6 ay sonra kemik mineral yoğunluğundaki değişiklikleri karşılaştırmaktır. Yöntem: Tip 2 diabetes mellitusu olan seksen hasta çalışmaya alındı ve iki eşit gruba ayrıldı. Birinci grup (A); aerobik egzersiz eğitimi almış, ikinci (B) grubu hiçbir egzersiz eğitimi almamış kontrol grubu. Program altı ay boyunca haftada üç oturumdan oluşmaktadır. Bulgular: Grup A'da total kalça, femur boynu ve lumbar vertebra kemik dansitesi belirgin olarak artmıştır.  Grup (B) belirgin değişiklik yoktu. Buna ek olarak tedavi sonrası (A) ve (B)  grubu arasında incelenen parametreler açısından anlamlı farklılık bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışma koşu bandı üzerinde aerobik egzersiz eğitiminin  tip 2 diyabetli hastalarda kemik mineral yoğunluğunu arttırmak için uygun olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Dual enerji X-ray absorbmetre, kemik mineral yoğunluğu, aerobik egzersiz, tip 2 diabetes mellitus
Cilt 2, Sayı 1 (2016)