eISSN 2459-0177
Özet - Gama-aminobütirik asit a reseptör 1 (GABRA1) gen polimorfizmlerinin auralı migren ile ilişkisi
Oğuzhan Yaralı, Ebru Marzioğlu Özdemir, Metin Eser, Mehmet Kanter, Çiğdem Yüce Kahraman, Gökhan Özdemir, Şener Taşdemir, Abdulgani Tatar
ABSTRACT
Purpose: GABA is a major central neurotransmitter that controls neuronal excitability and network interactions in the cerebral cortex. Method: A study performed on the GABA genes, showed a significant down regulation of GABA genes in the patients with migraine. This finding led to the thought that the course of migraine can be influenced with the use of GABA receptor agonists and the binding of the drug to the GABA A receptor. Results: In our study in which 108 patients with migraine with aura and 107 healthy subjects in control groups are evaluated, the SPNs that are found to be significant in terms of relationship with GABRA 1 gene are selected by being found suspicious and it is aimed to investigate the relationship between between the obtained results and the disease. In addition, the factors such as the distribution of the clinical traits of the patients with migraine with aura based on sex and familial characteristics, percentages of effectiveness of triggering factors based on sex are assessed statistically. Conclusion: It can be decided that rs12658835,which is one of the SNPs related to GABRA 1 gene, might casue predisposition to migraine and that rs35166395 is common in our society while it can not be asssociated with the migraine with aura.
Key words: Migraine, polimorphism, GABRA1
ÖZET
Amaç: GABA; beynin serebral korteksindeki ağ etkileşimleri ve nöron uyarısını kontrol eden majör bir santral sinir sitemi nörotransmitteridir. Yöntem: GABA genleri üzerine yapılan bir çalışmada migrenli hastalarda GABA genlerinde down regülasyon gösterilmiştir. Bu durum migren tedavisinde GABA reseptör agonistlerinin kullanılması ve ilgili ilaçların GABA A reseptörüne bağlanmasıyla migren sürecinin etkilenebileceği fikrini ortaya çıkarmıştır. Bulgular: Nöroloji servisine başvuran 108 auralı migren ve 107 sağlıklı kontrol grubunun ele alındığı çalışmamızda; auralı migrenli hastalarda GABRA 1 geni ilişkisi açısından anlamlı çıkan SNP’ler de aynı şekilde şüpheli bulunarak seçilmiş, gen polimorfizminin araştırılması ve bulunacak olan sonuçlarla hastalık arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.Ayrıca; auralı migrenlilerin cinsiyet ve aile özelliklerine göre klinik özelliklerinin dağılımı, tetikleyici faktörlerin cinsiyete göre etkili olma yüzdeleri gibi faktörler istatistiksel açıdan değerlendirilmiştir. Sonuç: GABRA 1 geni ile ilgili SNP’lerden rs12658835’in auralı migrene yatkınlık oluşturduğu, rs35166395’in ise toplumumuzda yaygın olduğu fakat auralı migren ile ilişkilendirilemeyeceği sonucuna varılabilir.
Anahtar kelimeler: Migren, polimorfizm, GABRA1
Cilt 2, Sayı 1 (2016)