eISSN 2459-0177
Özet - Bening Chest Wall Tumors and Their Surgical Treatment
Yener Aydın, Bayram Altuntaş, Atilla Eroğlu
ABSTRACT
Purpose: Primary chest wall tumors are seen quite rare, 50% of them have benign features. The most common benign tumors of the chest wall are osteochondroma, chondroma, lipoma and fibroma. In this study, we aim to present the 38 patients who underwent surgical treatment due to benign tumors of the chest wall. Method: In our clinic between the years 2000-2015, the hospital records of 38 patients who were treated because of benign chest wall tumor were evaluated retrospectively according to age, gender, symptoms, histopathological diagnosis, localization, treatment, postoperative length of stay and complications. Results: Eighteen of patients were male, 20 were female and the average age was 34.9 years (7 month-69 years). The most common complaints of patients were chest pain (n=20) and palpable mass without pain (n=12). The most common histopathological types were lipoma (n = 10) and chondroma (n = 4). Locations of tumors were soft tissue above sternum (n=2), left hemithorax (n=17), right hemithorax (n=15), right axillary region (n=3) and left supraclavicular area (n=1). The most common performed surgical method was total excision of mass (n=18). The mean postoperative hospital stay was 5.6 days (1-13 days). Mortality and morbidity were not seen at postoperative period. Conclusion: The basic method in diagnosis and treatment of benign chest wall tumors is surgical resection. This method may be applied with low morbidity and mortality rate.
Key words: Thoracic wall, chondroma, lipoma, chest pain
 
ÖZET
Amaç: Primer göğüs duvarı tümörleri oldukça nadir görülmekte olup bunların %50’si benign özelliklere sahiptir. En sık görülen benign göğüs duvarı tümörleri osteokondroma, kondroma, lipoma ve fibromadır. Biz bu çalışmada göğüs duvarının benign tümörleri nedeniyle cerrahi tedavi uyguladığımız 38 hastayı sunmayı amaçladık. Yöntem: Kliniğimizde 2000-2015 yılları arasında, benign göğüs duvarı tümörü nedeniyle tedavi ettiğimiz 38 hastanın hastane kayıtları yaş, cinsiyet, şikayet, histopatolojik tanı, lokalizasyon, uygulanan tedavi, postoperatif yatış süresi ve komplikasyonlarına göre retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Hastaların 18’si erkek, 20’u kadındı ve ortalama yaş 34.9 yıldı (7 ay-69 yıl). En sık başvuru şikâyetleri göğüs ağrısı (n=20) ve ele gelen ağrısız şişlikti (n=12). En sık karşılaşılan histopatolojik tanılar lipom (n=10) ve kondromdu (n=4). İki hastada tümör sternum üzerindeki yumuşak dokuda,17 hastada sol hemitoraksta, 15 hastada sağ hemitoraksta, üç hastada sağ aksiller bölgede ve bir hastada ise sol supraklaviküler bölgedeydi. En fazla uygulanan cerrahi metot kitlenin total eksizyonuydu (n=18).Postoperatif ortalama yatış süresi 5.6 gündü (1-13 gün). Ameliyat sonrası dönemde mortalite ve morbidite görülmedi. Sonuç: Benign göğüs duvarı tümörlerinin tanı ve tedavisinde temel yöntem cerrahi rezeksiyondur. Bu yöntem, düşük morbidite ve mortalite oranıyla uygulanabilmektedir.
Anahtar kelimeler:Göğüs duvarı, kondrom, lipom, göğüs ağrısı 
Cilt 2, Sayı 1 (2016)